Storitve

Storitve upravljanja opravljamo hitro in učinkovito z aktivnim vključevanjem lastnikov oziroma nadzornega odbora. Storitve zajemajo naslednja opravila:

 

Organizacijsko-administrativna opravila

  • pridobivamo, urejamo ter ažurno vodimo evidenco lastnikov in najemnikov,
  • koordiniramo in spremljamo izvajanje sprejetih odločitev ter obveščamo lastnike,
  • omogočamo vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami,

Tehnično-strokovna opravila

  • redno pregledujemo večstanovanjski objekt in popisujemo stanje,
  • v sodelovanju s predstavniki etažnih lastnikov izdelamo načrte vzdrževanja večstanovanjskega objekta,
  • sodelujemo pri pridobivanju ponudb za investicije; potencialne izvajalce povabimo na pogovor, etažni lastniki pa odločijo o izboru,

Finančno-računovodska opravila

  • za vsak večstanovanjski objekt vodimo svoj transakcijski račun za rezervni sklad, da so stroški, izdatki in stanje ter pripis obresti popolnoma pregledni za vsako stavbo posebej,

Pravno-premoženjska opravila

  • lastnike zastopamo pred upravnimi organi,
  • zavzeto se lotimo urejanja lastninske pravice na hišniških stanovanjih, določitve skupnih prostorov in deležev na skupnih prostorih v večstanovanjskih stavbah,
  • takoj pristopimo k urejanju pridobitve statusa funkcionalnega zemljišča posameznim objektom in skupnih funkcionalnih zemljišč več blokov.